Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden deelname evenement

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan de door Bold Optical Fair georganiseerde beurzen, tentoonstellingen en andere evenementen.
ARTIKEL 1 – DEFINITIES De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte begrippen hebben de hiernavolgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt.

1.2 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden door Bold Optical Fair georganiseerde beurzen, tentoonstellingen en andere evenementen.

1.3 Bold Optical Fair: Onderdeel van Walterr Eyewear, A. van Leeuwenhoekweg 35, 2408 AK, Alphen aan den Rijn, geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam onder nummer 68962495.

1.4 Deelnemer: ieder natuurlijk of rechtspersoon die zich door middel van een Inschrijvingsformulier als Deelnemer aan het Evenement heeft aangemeld en met wie de Organisatoren een Deelnemingsovereenkomst hebben gesloten.

1.6 Deelnemingskosten: de kosten die de Deelnemer aan de Organisatoren dient te vergoeden voor de Standhuur, promotie (banner, website, reclame uitingen), eten en drinken voor twee personen (2 dagen).

1.7 Deelnemingsovereenkomst: overeenkomst tussen de Deelnemer en de Organisatoren op grond waarvan de Deelnemer gerechtigd is als zodanig deel te nemen aan het Evenement.

1.8 Deelnemingsvoorwaarden: het geheel van de Specifieke Voorwaarden, de Algemene Voorwaarden.

1.9 Inschrijver: ieder natuurlijk of rechtspersoon die zich door middel van een Inschrijvingsformulier op de website: www.bold-opticalfair.nl/aanmelden als deelnemer aan het Evenement heeft aangemeld, deze aanmelding zal daarna beoordeeld worden door de Organisatoren.

1.10 Inschrijvingsgeld: het bedrag dat de Inschrijver aan de Organisatoren verschuldigd is voor zijn inschrijving voor het Evenement.

1.11 Organisatoren: Bold Optical Fair – onderdeel van Walterr Eyewear, Terressa Binnendijk en Walter van Waas of een door de organisatie toegewezen rechtspersoon.

1.12 Standbouw: de opbouw en inrichting van de stand.

1.13 Standhuur: de huur voor de Deelnemer wordt door de Organisatoren vastgesteld. Het verschuldigde huurbedrag wordt berekend per gehuurde locatie.

ARTIKEL 2 – INSCHRIJVING

2.1 Degene die wil deelnemen aan het Evenement, dient zich daarvoor in te schrijven. Het inschrijven voor deelname aan het Evenement dient te geschieden middels het Inschrijvingsformulier. Dit Inschrijvingsformulier dient uiterlijk vóór een in de Specifieke Voorwaarden genoemde datum volledig online ingevuld te worden. Hiermee gaat de deelnemer die zich inschrijft automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

2.2 Voorwaardelijke inschrijvingen zijn niet mogelijk, tenzij na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Organisatoren.

2.3 De Inschrijver garandeert de Organisatoren de juistheid van de op het Inschrijvingsformulier verstrekte gegevens en de bevoegdheid van de (vertegenwoordiger van de) Deelnemer tot ondertekening. Eventuele onjuiste gegevens of onbevoegde ondertekeningen zijn voor rekening en risico van de Inschrijver.

2.4 De Organisatoren nemen de door hen verkregen gegevens van Inschrijvers op in een daartoe aangehouden administratie. Door inschrijving geeft de Inschrijver toestemming voor het gebruik en het opslaan van de door hem verstrekte gegevens.

2.5 De Deelnemingsovereenkomst komt uitsluitend tot stand door acceptatie van de inschrijving door de Organisatoren, waarna de Inschrijver Deelnemer wordt. De acceptatie, zijnde de Deelnemingsovereenkomst, per e-mail aan de Deelnemer verstuurd naar het door hem op het Inschrijvingsformulier opgegeven adres.

2.6 Bij het bepalen van de standruimte zullen de Organisatoren zoveel als mogelijk rekening houden met de voorkeur van de Deelnemer. De Organisatoren  zijn niet verplicht de standruimte voorafgaand aan het evenement bekend te maken aan de Deelnemer.

2.7 Inschrijvingen welke wegens ruimtegebrek niet direct kunnen worden geaccepteerd, kunnen op een wachtlijst worden geplaatst. Over deze inschrijvingen wordt vóór de opening van het Evenement beslist. Op dezelfde wijze wordt beslist ten aanzien van de toewijzing van door annulering naderhand vrijgekomen plaatsen.

Algemene Voorwaarden deelname evenement
3/11

2.8 De Organisatoren behouden zich het recht voor de inschrijving te weigeren op grond van overtekening, bijzondere redenen zoals de vrees voor verstoring van de orde, faillissement of surseance van de Inschrijver, of in voorkomende gevallen zonder opgave van redenen.

2.9 Bij afwijzing van de inschrijving door de Organisatoren zullen eventuele (voorschot)betalingen worden gerestitueerd.

2.10 Indien de Inschrijver en/of Deelnemer klachten heeft over de dienstverlening door de Organisatoren, dient hij dit onverwijld en schriftelijk mee te delen aan de Organisatoren, zodat zij zo nodig en zo mogelijk de klacht kunnen verhelpen.

ARTIKEL 3 – ANNULERING

3.1 Een ingediende inschrijving kan niet eenzijdig door de Inschrijver worden ingetrokken of gewijzigd, ongeacht of deze reeds is geaccepteerd door de Organisatoren en ongeacht of het gaat om intrekking of wijziging van de Standhuur of van de daaraan (eventueel) gekoppelde Standbouw. Indien een Inschrijver een inschrijving wenst te annuleren of te wijzigen, zal een daartoe strekkend schriftelijk, aangetekend verzonden, verzoek aan de Organisatoren dienen te worden gedaan. De Organisatoren kunnen een verzoek tot annulering of wijziging van de inschrijving inwilligen onder de voorwaarde dat door de Inschrijver in ieder geval de navolgende annuleringsvergoeding wordt voldaan, welke is gebaseerd op een vast percentage van de Deelnemingskosten:

– bij annulering tot 225 tot 185 dagen vóór de eerste dag van de opbouw van het Evenement: brengen wij 15% van de factuur in rekening;

– bij annulering van 186 tot 124 dagen vóór de eerste dag van de opbouw van het Evenement: 50% van de factuur in rekening;

– bij annulering van 125 tot 62 dagen vóór de eerste dag van de opbouw van het Evenement: 75% van de factuur in rekening;

– bij annulering van 61 dagen tot de eerste dag van de opbouw van het Evenement: 100% van de factuur in rekening;

of zoveel meer, als naar het oordeel van de Organisatoren dient te worden betaald als compensatie voor de ten gevolge van de annulering of wijziging gemaakte en nog te maken kosten.

3.2 Indien de Deelnemer door bijzondere omstandigheden die buiten zijn risicosfeer liggen, hetwelk ter beoordeling voorligt aan de Organisatoren, niet deel kan nemen aan het Evenement, kunnen de Organisatoren de Deelnemingsovereenkomst op verzoek van de Deelnemer ontbinden. In dat geval zijn de Organisatoren gerechtigd 25% van de Deelnemingskosten te factureren of in te houden. De Deelnemer is tevens vergoeding van alle kosten verschuldigd die de Organisatoren in verband met zijn inschrijving hebben gemaakt of nog moeten maken.

3.3 Op de vergoedingen genoemd onder artikel 3.1 en 3.2 zal de verschuldigde BTW in rekening worden gebracht. Tevens is de Inschrijver te allen tijde het Inschrijvingsgeld verschuldigd.

Algemene Voorwaarden deelname evenement
4/11

ARTIKEL 4 – VOORBEHOUD WIJZIGINGEN
4.1 De Organisatoren behouden zich te allen tijde het recht voor wegens bijzondere omstandigheden, alsmede indien de organisatie van het Evenement daartoe noopt, de in de Deelnemingsvoorwaarden vermelde data en tijden van het Evenement, de ten behoeve van de Deelnemer vastgestelde standruimte, standtype en/of standplaats dan wel in zeer uitzonderlijke omstandigheden het concept van het Evenement te wijzigen, dan wel het Evenement geen doorgang te doen vinden. In deze gevallen kan de Deelnemer geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele daardoor gemaakte kosten en/of geleden schade. De Organisatoren zullen de betreffende Deelnemer gemotiveerd in kennis stellen van de maatregelen en zullen zoveel als mogelijk in overleg met de Deelnemer tot eventuele maatregelen overgaan.
4.2 Wijzigingen van data, tijden, standruimte, standtype en/of standplaats als bedoeld onder artikel 4.1 geeft de Deelnemer niet het recht zijn inschrijving geheel of gedeeltelijk te annuleren. Artikel 3 is onverkort van toepassing.
4.3 Vindt het Evenement geen doorgang, dan worden de inschrijving, de Deelnemingsovereenkomst en een eventueel reeds gedane vaststelling van de standruimte als vervallen beschouwd en zullen de door de Deelnemer aan de Organisatoren gedane betalingen worden gerestitueerd met uitzondering van het Inschrijvingsgeld en onder aftrek van de reeds voor de Organisatoren ontstane kosten terzake van het Evenement. Deze kosten worden geheel of gedeeltelijk over de Deelnemers omgeslagen naar evenredigheid op basis van de standruimte waarvoor werd ingeschreven, c.q. die werd vastgesteld. Deze restitutie zal plaatshebben binnen 60 (zegge: zestig) dagen nadat de Organisatoren het besluit hebben genomen het Evenement geen doorgang te doen vinden.

ARTIKEL 5 – EXPOSITIEPROGRAMMA EN DEELNEMERS
5.1 Op het Evenement worden de in de Specifieke Voorwaarden omschreven goederen en diensten tentoongesteld. De Organisatoren hebben, zonder daartoe tot enige schadevergoeding verplicht te zijn en zonder opgaaf van redenen, het recht goederen en diensten te weigeren of onmiddellijk van het Evenement te (doen) verwijderen, ook indien het goederen en diensten betreft als vermeld op het Inschrijvingsformulier en/of in de SH/cv/010414
Algemene Voorwaarden deelname evenement
5/11

Specifieke Voorwaarden. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de Deelnemer.
5.2 De Organisatoren zijn gerechtigd foto- en/of filmopnamen te maken van het Evenement en de aldaar aanwezige personen voor marketingdoeleinden van de Organisatoren. Belanghebbenden dienen de openbaarmaking van de opnamen te gedogen.

ARTIKEL 6 – BETALINGSVERPLICHTINGEN
6.1 De Deelnemer is het in de Specifieke Voorwaarden vermelde Inschrijvingsgeld, de Deelnemingskosten en eventueel andere in de Specifieke Voorwaarden vermelde bijdragen verschuldigd. Betaling dient te geschieden op uiterlijk de vervaldatum van de betreffende nota(‘s). Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met BTW.
6.2 De Deelnemingskosten worden gefactureerd in 1 termijn voorafgaand aan het Evenement.
6.3 Indien een Deelnemer de door hem verschuldigde bedragen niet volledig binnen de daarvoor gestelde termijnen heeft voldaan, is artikel 14 onverkort van toepassing. De Deelnemer kan in dat geval geen restitutie van reeds betaalde bedragen vorderen.
6.4 Indien de Deelnemer van mening is dat hij een factuur niet (volledig) verschuldigd is, dient hij dit binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk en onderbouwd mee te delen aan de Organisatoren, bij gebreke waarvan zijn eventuele recht op vermindering van het factuurbedrag vervalt.
6.5 Bold Optical Fair behoud het recht de verschuldigde inkomsten van toegezegde advertenties te innen ook al is de advertentie niet geplaatst om welke reden dan ook. Het aanleveren van de advertentie na de duidelijk kenbaar gemaakte deadline is een van de redenen die van belang is om de advertentie niet te plaatsen in Bold-magazine. Omdat de inkomsten van de toegezegde advertentie van het belang zijn om de drukkosten en verzendkosten te dekken wordt er geen restitutie toegekend of uitgekeerd als de advertentie niet geplaatst is.

ARTIKEL 7 – OPBOUW

7.1 De Deelnemer dient de stand op de hem toegewezen standruimte op te bouwen en in te richten conform de Deelnemingsvoorwaarden en eventuele andere aanwijzingen van de Organisatoren.

7.2 Uiterlijk vóór een in de Specifieke Voorwaarden genoemd tijdstip dient de Deelnemer een ontwerp van de stand (in de vorm van een duidelijke tekening op schaal, of aan de hand van een maquette, vergezeld van een tekening op schaal in enkelvoud) ter goedkeuring bij de Organisatoren in te dienen. De Organisatoren hebben het recht deze goedkeuring te onthouden. In dat geval dient de Deelnemer het ontwerp van de stand aan te passen binnen een door de Organisatoren opgegeven tijdspanne, zodat alsnog goedkeuring verleend kan worden.

7.3 De Organisatoren kunnen zonder nadere sommatie of ingebrekestelling de Deelnemingsovereenkomst ontbinden indien een Deelnemer:

– niet tijdig over de voor hem vastgestelde standruimte heeft beschikt, dan wel

– op een eerder tijdstip reeds vaststaat, dat de Deelnemer niet tijdig over de voor hem vastgestelde ruimte zal beschikken.

De Organisatoren zijn alsdan niet gehouden reeds ontvangen betalingen te restitueren, terwijl voor de Deelnemer de verplichting niet vervalt om de nog verschuldigde bedragen te voldoen. SH/cv/010414
Algemene Voorwaarden deelname evenement
6/11

ARTIKEL 8 – ONTRUIMING EN AFBRAAK
8.1 Bij het ontruimen, afbreken en schoonmaken van zijn stand in het Tentoonstellingsgebouw dient de Deelnemer de betreffende voorschriften in de Deelnemingsvoorwaarden stipt op te volgen.
8.2 De Deelnemer is gehouden de door hem gehuurde standruimte na het beëindigen van
het Evenement in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Eventuele beschadigingen aan de standruimte en/of het Tentoonstellingsgebouw komen voor rekening van de Deelnemer.
8.3 De goederen van de Deelnemer die zich na de in artikel 10.1 bedoelde periode(n) nog in het Tentoonstellingsgebouw bevinden, kunnen voor rekening en risico van de betrokken Deelnemer worden opgeslagen of vernietigd.

8.4 De Deelnemer is gehouden diens afval via de in het Accommodatiereglement vermelde voorschriften te sorteren en te (doen) afvoeren met inbegrip van de daartoe voorgeschreven huur van containers (indien van toepassing). Indien de Deelnemer zijn verplichtingen terzake niet nakomt, zijn de Organisatoren bevoegd op kosten van de Deelnemer de afvalverwijdering overeenkomstig de voorschriften te (doen) verwijderen.

ARTIKEL 9 – GEBRUIK STANDRUIMTE EN TENTOONSTELLINGSGEBOUW
9.1 De Deelnemer heeft uitsluitend toegang tot het Tentoonstellingsgebouw voor het (doen) opbouwen, inrichten, gebruiken en afbreken van de stand gedurende (een) in de Specifieke Voorwaarden vermelde perioden (periode), tenzij daarover tussen de Deelnemer en de Organisatoren uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.
9.2 De Deelnemer is verplicht de aanwijzingen van of namens de Organisatoren, van de Gemeente, de Brandweer en andere autoriteiten met betrekking tot het gebruik van de standruimte en het Tentoonstellingsgebouw, stipt op te volgen.
9.3 De gangpaden dienen geheel vrij te worden gehouden gedurende de opbouw en afbraak van de stand alsmede gedurende het Evenement. De Organisatoren zijn bevoegd op kosten van de Deelnemer de gangpaden vrij te (doen) maken en houden.
9.4 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen met de Organisatoren, is het de Deelnemer onder andere niet toegestaan om:

a. door hem ingenomen standruimte geheel of gedeeltelijk aan derden te verhuren of af te staan, of met een andere Deelnemer te ruilen;

b. de door hem ingenomen stand gesloten of niet bezet te houden gedurende de tijd dat het Evenement voor het bezoek toegankelijk is; noch om de tentoongestelde goederen of een deel daarvan te bedekken en/of te verwijderen;

c. activiteiten te ontplooien, waardoor naar het oordeel van de Organisatoren schade wordt veroorzaakt of afbreuk wordt gedaan aan het Evenement als zodanig, aan één of meer Deelnemers, bezoekers of groepen daarvan, dan wel aan derden;

d. activiteiten te ontplooien waardoor de Organisatoren, Deelnemers en/of bezoekers schade dan wel hinder ondervinden in de vorm van geluidsoverlast, belemmering van lichtval of uitzicht, of overlast in enige andere vorm;

e. activiteiten te ontplooien waardoor de eerlijke concurrentie wordt verstoord dan wel dreigt te worden verstoord;

f. beelden te projecteren, het gesproken woord door middel van luidsprekers te versterken, (live) muziek ten gehore te brengen en/of geluid te veroorzaken waardoor (gemeten aan de rand van de stand) de grens van 75 decibel wordt bereikt,
SH/cv/010414
Algemene Voorwaarden deelname evenement
7/11

behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisatoren;

g. veranderingen in of aan het Tentoonstellingsgebouw aan te brengen en onder meer in en/of op vloeren, muren, plafonds, kolommen en dergelijke te plakken, verven, hakken, breken, boren, spijkeren of deze anderszins te beschadigen;

h. goederen en diensten, die niet op het Inschrijvingsformulier met name zijn genoemd dan wel zijn geweigerd of verwijderd op last van de Organisatoren, aan te bieden of daarvoor reclame te maken;

i. tijdens het Evenement goederen of diensten te verkopen tegen (nagenoeg) gelijktijdige afgifte van het verkochte goed of de dienst;

j. onderdelen en toebehoren van tentoongestelde goederen in het Tentoonstellings- gebouw te verwisselen of te doen verwisselen;

k. goederen en/of reclamemiddelen van welke aard ook, buiten de door hem ingenomen standruimte te plaatsen, aan te brengen of uit te reiken;

l. gebruik te maken van de wanden van de aangrenzende stands;

m. tijdens het Evenement op of rond de stand te exposeren met dan wel anderszins gebruik te maken van open, stromende, sproeiende en/of vernevelende vloeistoffen, behoudens voorafgaande goedkeuring van de Organisatoren. Deze goedkeuring dient te worden aangevraagd conform de Deelnemingsvoorwaarden;

n. licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen en gevaarlijke goederen (waaronder chemische bestrijdingsmiddelen en insecticiden), stankverspreidende stoffen, alsmede radioactieve bronnen in het Tentoonstellingsgebouw aanwezig te hebben en/of open vuren te branden;

o. dranken en/of eetwaren in het Tentoonstellingsgebouw te (doen) brengen; in voorraad te houden; te verkopen en/of gratis te verstrekken, tenzij deze zijn betrokken van Landgoed de Salentein en met inachtneming van de Gedragscode Alcoholverstrekking;

p. loterijen te houden, prijsvragen uit te schrijven en zogeheten ‘standwerk’ te verrichten. De Deelnemer dient in geval van loterijen en prijsvragen in ieder geval zelf zorg te dragen voor de vereiste vergunningen en toestemmingen en zich stipt te houden aan de geldende wettelijke en andere voorschriften;

q. enquêtes onder bezoekers en Deelnemers aan het Evenement te houden of te doen houden anders dan binnen de eigen standruimte.

9.5 De uiteindelijke en beslissende beoordeling van het gebruik van de standruimte en/of het Tentoonstellingsgebouw door de Deelnemer ligt voor aan de Organisatoren.

9.6 Het is niet toegestaan binnen het Tentoonstellingsgebouw te roken. Eventuele boetes bij overtreding van de Tabakswet binnen de standruimte en het Tentoonstellingsgebouw komen voor rekening van de Deelnemer.

ARTIKEL 10 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

10.1 Het is de Deelnemer niet toegestaan om in het Tentoonstellingsgebouw enig goed te tonen, aan te bieden en/of te verkopen dat inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde. Onder ‘intellectuele eigendomsrechten’ wordt begrepen enig (aanvraag tot) octrooi, merkrecht, modelrecht, auteursrecht, knowhow of domeinnaam.

10.2 Op verzoek van de Organisatoren dient de Deelnemer binnen twee dagen na het verzoek aan te tonen dat hij niet handelt in strijd met andermans intellectuele eigendomsrechten. Indien de Deelnemer dit niet kan aantonen, zijn de Organisatoren bevoegd de betreffende
SH/cv/010414
Algemene Voorwaarden deelname evenement
8/11

goederen voor rekening en risico van de Deelnemer te verwijderen en overige noodzakelijk geachte voorzieningen te treffen, onverminderd het bepaalde in artikel 14.

10.3 De Organisatoren zijn rechthebbenden op de intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan het Evenement. De Organisatoren kunnen het Deelnemers en andere derden schriftelijk toestaan om op door hen voorgeschreven wijze gebruik te maken van deze intellectuele eigendomsrechten.

ARTIKEL 11 – CATALOGUS
Door of namens de Organisatoren kan een catalogus worden uitgegeven en/of een internetsite worden ingericht, samengesteld uit de opgaven die door de Deelnemers zijn gedaan. De Deelnemer is verplicht deze opgaven te verstrekken vóór een door de Organisatoren kenbaar gemaakte datum, bij gebreke waarvan de opgaven niet in de catalogus en/of internetsite worden opgenomen. Het niet tijdig c.q. volledig verstrekken van de opgaven komt voor eigen rekening en risico van de Deelnemer. De Organisatoren en de door hen aangestelde redactie zijn niet aansprakelijk voor fouten, tekortkomingen of omissies in de catalogus en/of internetsite, tenzij sprake is van grove onachtzaamheid of opzet van deze partijen.

ARTIKEL 12 – RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Goederen, daaronder begrepen de emballage, bevinden zich in het Tentoonstellingsgebouw voor rekening en risico van de Deelnemer. De Organisatoren belasten zich niet met het verzekeren van de goederen.

12.2 De Deelnemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vereiste vergunningen en toestemmingen terzake van zijn beursdeelname en zijn evenementgerelateerde activiteiten, alsmede voor de naleving van de in relatie tot diens activiteiten toepasselijke wet- en regelgeving.

12.3 De Organisatoren zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door de Deelnemer, door diens personeel, door personen die in opdracht van Deelnemer werkzaam zijn, door houders van aan hem verstrekte deelnemerskaarten en/of doorlopende toegangsbewijzen, dan wel door diens bezoekers tenzij sprake is van opzet dan wel grove schuld van de Organisatoren.

12.4 De Deelnemer is aansprakelijk voor en dient zich adequaat te verzekeren tegen alle schade van welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van hemzelf, van zijn personeel, van personen, die op welke wijze ook voor hem of in zijn opdracht werkzaam zijn, en/of van houders van aan hem verstrekte deelnemerskaarten en/of doorlopende toegangsbewijzen wordt veroorzaakt, alsmede voor schade die op welke wijze ook door zijn goederen wordt veroorzaakt.

12.5 De Deelnemer vrijwaart de Organisatoren voor alle aanspraken, die anderen in verband met zijn handelen of nalaten tegen de Organisatoren zouden kunnen doen gelden.

12.6 De Organisatoren onthouden zich van iedere inmenging met betrekking tot geschillen waarbij zij geen partij zijn, waaronder begrepen doch niet beperkt tot geschillen tussen Deelnemers onderling of geschillen tussen Deelnemers en bezoekers.

12.7 Elke aansprakelijkheid van de Organisatoren is beperkt tot het bedrag dat onder de betreffende aansprakelijkheidsverzekering van de Organisatoren wordt uitgekeerd, met dien verstande dat in het geval van ontbreken van dekking de aansprakelijkheid van Landgoed de Salentein is beperkt tot de door de Deelnemer op grond van diens inschrijving verschuldigde Deelnemingskosten.
SH/cv/010414
Algemene Voorwaarden deelname evenement
9/11

ARTIKEL 13 – NIET- NAKOMING

13.1
– het geheel of gedeeltelijk ontbinden van de Deelnemingsovereenkomst zonder dat voorafgaande ingebrekestelling vereist is; en/of

– de aan hem verstrekte (doorlopende) toegangsbewijzen te doen intrekken en de betrokkene(n) de toegang tot het Evenement en/of het Tentoonstellingsgebouw met onmiddellijke ingang te ontzeggen; en/of

– zijn stand niet (verder) op te bouwen, te doen sluiten of geheel of gedeeltelijk te (doen) ontruimen en over de vrijgekomen of niet-bezette ruimte te beschikken; en/of
– de goederen van de Deelnemer, zomede al hetgeen door de Deelnemer is opgebouwd of aangebracht onder zich te houden, op te slaan en zo nodig te vernietigen; en/of
– de betrokken Deelnemer van deelneming aan verder te organiseren exposities uit te sluiten; en/of
– ingeval van niet tijdige c.q. niet volledige betaling door de Deelnemer de wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom in rekening te brengen over de geldvordering(en).

13.2 Een en ander laat het recht van de Organisatoren om volledige vergoeding van eventueel geleden en/of te lijden schade te vorderen onverlet.

ARTIKEL 14 – TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

14.1 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Bold Optical Fair zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

14.2 Toepasselijkheid van eventuele algemene of specifieke voorwaarden van de Deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, niettegenstaande enige eerdere of latere verwijzing naar of toepasselijkverklaring van algemene voorwaarden van de Deelnemer, bijvoorbeeld op facturen.

14.3 Naast de Algemene Voorwaarden zijn de Specifieke Voorwaarden en het Accommodatiereglement van toepassing. Indien en voor zover de Specifieke Voorwaarden strijdig zijn met de Algemene Voorwaarden, prevaleren de Specifieke Voorwaarden, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders bepaald.

14.4 Van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door een schriftelijk stuk dat door de Organisatoren is ondertekend.

14.5 Bold Optical Fair behoudt zich het recht voor de Deelnemingsvoorwaarden, waaronder uitdrukkelijk de Algemene Voorwaarden, tussentijds te wijzigen. De in werking getreden Algemene Voorwaarden vervangen alle voorgaande Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door Bold Optical Fair.

14.6 De Deelnemer verklaart zich bij voorbaat akkoord met tussentijdse wijziging van de Deelnemingsvoorwaarden, ongeacht de vraag of de gewijzigde Deelnemingsvoorwaarden hem overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter hand zijn gesteld of langs elektronische weg ter beschikking zijn gesteld. Mocht de Deelnemer niet gebonden willen zijn aan de gewijzigde Deelnemingsvoorwaarden, dan dient hij dit kenbaar te maken binnen vijf (5) werkdagen na het moment dat hij hiervan kennis neemt.

Algemene Voorwaarden deelname evenement
11/11

(3) maanden na inwerkingtreding van de gewijzigde Deelnemingsvoorwaarden. Een beroep op deze bepaling geldt als ontbindende voorwaarde voor de alsdan bestaande Overeenkomst(en), tenzij Bold Optical Fair uitdrukkelijk schriftelijk anders verklaart. Iedere aansprakelijkheid van Bold Optical Fair voor de schade die de Deelnemer hierdoor lijdt, is uitgesloten.

ARTIKEL 15 – GESCHILLEN

15.1 Op de Deelnemingsvoorwaarden en alle rechtsbetrekkingen die tussen de Organisatoren enerzijds en de Deelnemer en/of Inschrijver anderzijds mochten ontstaan, is zowel Nederlands als Euopees recht van toepassing.

15.2 In geval van geschillen, voortvloeiend uit de Deelnemingsvoorwaarden of uit daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

15.3 Voor alle aanzeggingen en dergelijke, die de Organisatoren in verband met (de uitvoering van) de Deelnemingsvoorwaarden mochten willen doen, kiezen de Deelnemers bij voortduring woonplaats ten kantore van Bold Optical Fair, aan het Europaplein te Amsterdam, Nederland.

ARTIKEL 16 – RESTBEPALING

16.1 In alle gevallen waarin de Deelnemingsvoorwaarden niet voorzien of onduidelijk worden geacht, beslissen de Organisatoren.

16.2 De Nederlandse tekst van de Deelnemingsvoorwaarden is beslissend.

16.3 De Algemene Voorwaarden voor deelneming aan door (of in samenwerking met) Bold Optical Fair georganiseerde beurzen, tentoonstellingen en andere evenementen zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam.

Translate »